Vill du ha hjälp när inkassobolaget inte visar god inkassosed?

Ibland kan man råka ut för inkassobolags fordringsanspråk trots att det inte är riktigt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Om man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill begära in pengar utan utredning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor gällande fordringsanspråket.

Om svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man hela tiden ha i åtanke att Datainspektionen aldrig agerar ombud i tvister, vilket innebär att de enbart har tillsyn över inkasobolagen för att kontrollera att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget över lag. För att Datainspektionen effektvit få bättre kontroll är de tacksamma för de förslag och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand ifall tillsyn är en åtgärd att initiera. Därmed finns det ingen skyldighet för Datainspektionen att påbörja ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som underlag.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns egentligen inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Vanligtvis gäller att det är bra att vara så tydlig som möjligt i klagomålet och klarlägga missnöjet och upplysa vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att skänka extra styrka åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en offentlig handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym om man skickar klagomålet brevledes utan att uppge de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är tillräckligt välgrundat så kan de inleda ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med besked.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som övervakning inleds. inkassobolag växjö När Datainspektionen meddelar att någon vidare kontroll inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tillfälle.

När man skickar in sitt klagomål är det viktigt att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.